Partille Hemslojds och Konsthantverk
 

Stadgar för
Partille hemslöjds- och konsthantverksförening

Organisations nr: 802492-7199
med hemort i
Partille kommun

Bildad 1984 som Partille hemslöjdsförening.
Ombildad 1994 som
Partille hemslöjds – och konsthantverksförening

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form slöjd, hantverk och konsthantverk samt med särskild målsättning att främja slöjdens kvalitativa och estetiska utveckling genom föredrag, undervisning och utställningar med försäljning av egna arbeten. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas var för sig av två personer, som styrelsen väljer inom sig, vanligen ordförande och kassör.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Till båda mötena skall samtliga medlemmar kallas och det skall framgå av kallelsen att stadgeändring kommer att behandlas.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Till båda mötena skall samtliga medlemmar kallas och det skall framgå av kallelsen att upplösning av föreningen kommer att behandlas. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar i första hand skänkas till lämplig(a) förening(ar) i Partille kommun och i andra hand till Allmänna Arvsfonden och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer, som har intresse av slöjd och konsthantverk. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

har rätt att med egna alster delta i föreningens utställningar. Styrelsen äger dock rätt, att granska och godkänna såväl material, kvalitet och utseende samt prissättning.

har rätt till information om föreningens angelägenheter

skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av vecka 10 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via e-post eller i förekommande fall brev. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag, motioner och propositioner, att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem, som har betalt medlemsavgiften senast 14 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 15 år, har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter votering.

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av propositioner och i rätt tid inkomna förslag från motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

c) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år

d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.


Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp till beslut på årsmötet.

Punkterna i uppräkningen ovan är ”årsmötesförhandlingar” och måste finnas i kallelsen. Före detta lägger man till ”mötets öppnande” och ”om mötet är kallat enligt stadgarna”. Efter ”årsmötesförhandlingarna” följer övriga beslutspunkter exempelvis stadgerevision. Efter detta kan man lägga till en punkt ”Övriga punkter” eller liknande, där man inte får fatta några beslut. Sist kommer så punkten ”Mötets avslutande”.

21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av två ledamöter, varav en utsetts till sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 5 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, förslagsvis genom bilaga till kallelsen.

REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.


STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst 4 gärna 6 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot före mandattidens utgång förrättas fyllnadsval för återstående mandatperiod vid nästa årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

verkställa av årsmötet fattade beslut

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

ansvara för och förvalta föreningens medel

tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §

förbereda årsmöte

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Dessa stadgar är antagna vid föreningens årsmöte 2022-02-23 samt medlemsmöte 2022-10-04 och ersätter tidigare stadgar daterade 2018-02-21 .